Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

Rekrutacja

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w roku szkolnym 2021/2022

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), które można pobrać ze strony internetowej szkoły www.szkola.jerzmanowa.com.pl lub bezpośrednio w placówce.
 2. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
  • zarejestrowanie kandydata poprzez złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego zgłoszenia bądź wniosku;
  • postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna;
  • podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
  • postępowanie odwoławcze;
  • postępowanie uzupełniające w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 4. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są obligatoryjnie.
 5. W przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się następujące kryteria określone przez organ prowadzący szkołę:
  • kandydat (dziecko), posiada rodzeństwo uczęszczające do szkoły, do której składany jest wniosek  – 20 pkt.;
  • kandydat (dziecko) kontynuuje naukę z grupą rówieśniczą z przedszkola – 15 pkt.;
  • Miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem) – 10 pkt.;
  • rodzic kandydata (dziecka) jest absolwentem szkoły, do której składany jest wniosek – 5 pkt.;

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. JANA PAWŁA II W JERZMANOWEJ

Przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków w sekretariacie szkoły:

 • I etap: 01 – 26 marca 2021r. do godz. 15:00
 • postępowanie uzupełniające; 26 kwietnia – 07 maja 2021r.

Prace komisji rekrutacyjnej:

 • I etap: do 08 kwietnia 2021r.
 • postępowanie uzupełniające: do 12 maja 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 • I etap: do 12 kwietnia 2021r.
 • postępowanie uzupełniające: do 14 maja 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu lub nie przyjęciu uczniów do szkoły:

 • I etap: do 23 kwietnia 2021r.
 • postępowanie uzupełniające: do 25 maja 2021r.
 • potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły): do 21 kwietnia 2021.(pierwszy etap rekrutacyjny); do  21 maja 2021r. (postępowanie uzupełniające)

 

WNIOSEK – obowiązuje uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
ZGŁOSZENIE – obowiązuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.