Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Opublikowano: 12 Kwi - 14:14

Szanowni Rodzice,

Już w najbliższy poniedziałek 15 kwietnia 2019r. Wasze dzieci przystępują do ich pierwszego egzaminu. Informuję, że szkoła jest przygotowana na przeprowadzenie tego ważnego sprawdzianu wiedzy zgodnie z harmonogramem, dlatego przypominam najważniejsze informacje dotyczące jego przebiegu.

1. Uczeń zgłasza się do szkoły o godz. 8.15 w dniu przeprowadzania danej części egzaminu:
– język polski – 15 kwietnia 2019r.
– matematyka – 16 kwietnia 2019r.
– język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r.

2. O godz. 8.50 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzamin z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

4. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godzinie 9.00.

6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
– zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego – w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
– sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne tj. czy zawierają zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi,
– sprawdzić czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony, czy są wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po otrzymaniu kompletnego arkusza potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danej części sprawdzianu
-sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach (w przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego)

7. Czas wyznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
– egzamin z języka polskiego – 120 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 180 minut,
– egzamin z matematyki – 100 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 150 minut.
– egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 135 minut.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

8. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi ( nie dotyczy uczniów z arkuszami dostosowanymi oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

10. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
– nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)
– nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
– w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
– nie wypowiada uwag i komentarzy
– nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 

Autobus szkolny przywozi uczniów zgodnie z codziennym rozkładem jazdy.