Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

INFORMACJE KONTAKTOWE

Polkowicki Zarząd Dróg
Powiatowych w Przemkowie

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemków
tel. (076) 831-94-74
fax (076) 832-00-43
e-mail: biuro@pzdp.pl


BIP

BIP PZDP

Archiwum miesiąca Kwiecień 2019

UWAGA

Odpłatność za obiady za miesiąc maj 2019 r. – 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł).

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10.05.2019 r.

Brak wpłaty do 10.05.2019 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.

Szanowni Rodzice,

Przypominam, że dzień 02 maja 2019r. (czwartek) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/20120 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informuję, że Zarząd Główny ZNP w dniu wczorajszym podjął decyzję o zawieszeniu strajku z dniem 27 kwietnia 2019r. począwszy od godziny 6.00.

W związku z powyższym od dnia 29 kwietnia 2019r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej przystępuje do organizowania planowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, jednocześnie przypominam, że dzień 02 maja 2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Z poważaniem Mariola Tuz

Informuję Państwa, że w naszej szkole  dnia 08.04.2019 r. rozpoczął się strajk. Strajk jest bezterminowy. Zwracam się  ponownie z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom, ale w razie potrzeby w trosce o najmłodszych uczniów dyrektor zapewni opiekę w świetlicy szkolnej.

23 kwietnia w godzinach popołudniowych odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP w sprawie dalszej formy protestu.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Z poważaniem Mariola Tuz

Dnia 19.04.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej czynna będzie

w godzinach od 7.15 do 12.00

Szanowni Rodzice!

Przypominam, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 dni 15,16 i 17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w związku z pisanym przez uczniów klas ósmych egzaminem, jednocześnie okres 18-23 kwietnia to przerwa świąteczna związana ze Świętami Wielkanocnymi.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wielu radosnych i ciepłych chwil, przy rodzinnym stole.

Mariola Tuz

Szanowni Rodzice,

Już w najbliższy poniedziałek 15 kwietnia 2019r. Wasze dzieci przystępują do ich pierwszego egzaminu. Informuję, że szkoła jest przygotowana na przeprowadzenie tego ważnego sprawdzianu wiedzy zgodnie z harmonogramem, dlatego przypominam najważniejsze informacje dotyczące jego przebiegu.

1. Uczeń zgłasza się do szkoły o godz. 8.15 w dniu przeprowadzania danej części egzaminu:
– język polski – 15 kwietnia 2019r.
– matematyka – 16 kwietnia 2019r.
– język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r.

2. O godz. 8.50 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzamin z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

4. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godzinie 9.00.

6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
– zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego – w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
– sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne tj. czy zawierają zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi,
– sprawdzić czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony, czy są wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po otrzymaniu kompletnego arkusza potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danej części sprawdzianu
-sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach (w przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego)

7. Czas wyznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
– egzamin z języka polskiego – 120 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 180 minut,
– egzamin z matematyki – 100 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 150 minut.
– egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 135 minut.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

8. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi ( nie dotyczy uczniów z arkuszami dostosowanymi oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

10. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
– nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)
– nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
– w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
– nie wypowiada uwag i komentarzy
– nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 

Autobus szkolny przywozi uczniów zgodnie z codziennym rozkładem jazdy.

Informuję Państwa, że w naszej szkole  dnia 08.04.2019 r. rozpoczął się strajk. Strajk jest bezterminowy. Zwracam się  ponownie z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom, ale w razie potrzeby w trosce o najmłodszych uczniów dyrektor zapewni opiekę w świetlicy szkolnej.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Z poważaniem Mariola Tuz

Dzień Wiosny

Dnia 21 marca hucznie i radośnie w naszej szkole obchodziliśmy pierwszy Dzien Wiosny. Dzieci przebrane w kolorowe stroje przywitały wiosnę i zaprezentowały swoje talenty w Gali Talentów. Dzieci występowały w przeróznych kategoriach: taniec, śpiew, recytacja a także łamigłówki takie jak kostki Rubika. Wszyscy bardzo dobrze się bawili , a wykonawcy zostali gorąco przyjęci  przez publiczność. Równocześnie w naszej szkole odbył się pokaz gadów. Wzbudził on wielkie zainteresowanie naszych uczniów, a niektórzy wciąż próbują przekonać rodziców, żeby i w ich domu zagościł np. wąż zbożowy. Zapraszamy do galerii.

Czytaj dalej »

Dnia 30.03.2019 r. dziewczynki z klas V uczestniczyły w prelekcji prowadzonej przez prelegentkę działu profilaktyki i edukacji p. Monikę Marciniak „ Między nami kobietkami”.

Organizatorem prelekcji była szkolna pedagog

Czytaj dalej »

Uczniowie naszej szkoły godnie reprezentowali powiat głogowski na etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników. W kategorii klas I-IV udział w półfinale wojewódzkim wywalczyła drużyna w składzie: Hubert Kaczorek, Nela Worobiew, Zuzanna Boczula. Klasy V-VIII reprezentowali: Martyna Książek, Kacper Pręga i Mateusz Knihnicki. Obie grupy walczyły bardzo dzielnie. Wykazali się znakomitą znajomością wskazanych przez organizatora książek. Z dumą informujemy, że starsza grupa zajęła drugie miejsce! Ich wynik to 140 punktów (przy czym zwycięska szkoła miała 142 punkty). Młodsi uczniowie również poradzili sobie znakomicie – uzyskali szóstą lokatę na dwanaście startujących. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a pytania niezwykle szczegółowe, tym bardziej cieszą osiągnięte wyniki. Dziękujemy Wójtowi Gminy Jerzmanowa za pomoc w organizacji wyjazdy do Wrocławia. Dzięki wsparciu organizacyjnemu organu prowadzącego, mogliśmy skupić się na stronie merytorycznej projektu. Dziękujemy serdecznie rodzicom uczniów, którzy brali udział w konkursie. to ich zaangażowanie pozwoliło osiągnąć takie wysokie lokaty. Uczniom gratulujemy ogromnej wiedzy czytelniczej i życzymy sukcesów w dalszych konkursach. 

Czytaj dalej »

Uczniowie klasy 3 – Mateusz Kuczyński oraz Mikołaj Kasprzak reprezentowali naszą szkołę w powiatowym konkursie matematyczno-ekonomicznym „Młody ekonomista”. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z dziedziny matematyki oraz ekonomii. Zadania, takie jak rozwiązywanie sudoku, krzyżówki matematyczne czy obliczenia pieniężne okazały się bardzo trudne dla wszystkich uczestników. Nasi uczniowie uplasowali się na szóstym miejscu, co nie zmienia faktu, iż opanowane umiejętności matematyczne przydadzą im się na całe życie! Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj dalej »

Informuję, że Pracownicy Szkoły w referendum strajkowym, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wypowiedzieli się za strajkiem, który ma się rozpocząć w dniu 08 kwietnia 2019r.. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie oraz o zapewnienie swoim dzieciom opieki na czas strajku. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

 

W piątek 29 marca 12 uczniów naszej szkoły wzięło udział w między szkolnym konkursie „Sienkiewiczowski Festiwal Matematyczno – Przyrodniczy” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Uczniowie podzieleni byli na dwu osobowe zespoły. Zmagali się z nietypowymi  zadaniami matematycznymi oraz przyrodniczymi. Były to m.in. anagramy, zadania z „zapałkami”, zakupy w sklepie, zadania z mapą, krzyżówki przyrodnicze i matematyczne, tzw. państwa i miasta, zadanie „sprawne rachunki”, czy łamigłówki matematyczne. Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie lokaty w tym konkursie:

 

I miejsce zajęli uczniowie z klasy 6b– Aleksander Witkowicz i Jan Niedośpiał 

oraz

III miejsce zajęły uczennice z  klasy 6a- Martyna Książek i Nikola Madecka 

 

Wszystkim  uczniom serdecznie gratulujemy.

           

           

UWAGA

Odpłatność za obiady za miesiąc kwiecień 2019 r. – 60,00 zł (15 dni x 4,00 zł).

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10.04.2019 r.

Brak wpłaty do 10.04.2019 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.