Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

Pierwszy dzień wizyty naszych uczniów w Niemczech za nami. Zapraszamy na fotorelację.

Niezwykła lekcja języka polskiego

Opublikowano: 23 Maj - 20:49

Uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej w Jerzmanowej wzięli udział w niezwykłym spotkaniu zorganizowanym przez bibliotekę gminną w Jerzmanowej. Spotkanie z pisarką Joanną Fabicką dostarczyło uczniom wiele wrażeń i refleksji związanych z poważnymi problemami okresu dojrzewania. Bohaterka książki #me to rówieśniczka uczestników spotkania. Z jej problemami może utożsamić się niejeden nastolatek. Rozmowa z pisarką przerodziła się w warsztaty z zakresu komunikacji. Dziękujemy bibliotece gminnej za zaproszenie a autorce za mądrą, wartościową rozmowę o nastoletnich problemach.

                                                                                       

Z dumą informujemy, iż działania związane z bezpieczeństwem podejmowane w naszej placówce zostały docenione przez kapitułę konkursu „Bezpieczny Dolnoślązak.” 20 maja z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego dyrektor szkoły, pani Mariola Tuz odebrała certyfikat oraz nagrodę.

Organizatorem programu” Bezpieczny Dolnoślązak” jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem programu było wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ten niepowtarzalny w swoich założeniach program miał sprawić, że uczniowie dolnośląskich szkół nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia. W programie wzięło udział prawie 50 szkół, natomiast 3 szkoły zostały nagrodzone.

W naszej szkole podjętych zostało szereg działań, które miały na celu podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń.

Uczniowie brali udział w warsztatach w sali edukacyjnej „Ognik” w Głogowie, uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez KPP w Głogowie oraz mieli możliwość skorzystać z wiedzy strażaków z OSP w Jaczowie i Jerzmanowej. Szkoła współpracowała również z takimi instytucjami jak, poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Głogowie, ZGZM w Polkowicach, czy KGHM Polska Miedź SA.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Ogromne wsparcie udzielił nam Wójt Gminy Jerzmanowa, dzięki wsparciu którego mogły się odbyć zaplanowane wycieczki edukacyjne.

Szkolnym koordynatorem projektu była Barbara Tuczyńska a działaniami w ramach realizacji projektu objęci byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Nagroda, którą zdobyliśmy – to piknik bezpieczeństwa, który odbędzie się w czerwcu w Jerzmanowej.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, poprzez uczestnictwo w projekcie, nauczyli się podstawowych zasad bezpiecznego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia a przy okazji dobrze się bawili na poszczególnych zajęciach.

 

Jadłospis 27-31 maja 2019

Opublikowano: 21 Maj - 13:08

Jadłospis 20-24.05.2019r.

Opublikowano: 21 Maj - 13:07

Wycieczka do ZOO klasy I

Opublikowano: 21 Maj - 09:03

Dnia 14.05.2019 uczniowie klas I odwiedzili ZOO we Wrocławiu. Dzieci miały okazję podziwiać z bliska  piękne okazy fauny. Przemierzając alejki obserwowaliśmy zwierzęta oraz ich sposób życia. Największą atrakcją dla dzieci było zwiedzanie afrykarium. Barwne okazy podwodnego świata wzbudzały wiele emocji wśród naszych wychowanków. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprzyjał zdobywaniu informacji, które na długo zapiszą się w pamięci pierwszoklasistów. Wyjazd do ZOO okazał się wspaniałym przeżyciem, jak również ciekawą lekcją przyrody. W drodze powrotnej mimo zmęczenia dzieciom  dopisywały humory i z dużym zaangażowaniem dzieliły się wrażeniami z wycieczki. 

JADŁOSPIS 13-17 maja 2019r.

Opublikowano: 06 Maj - 12:58

JADŁOSPIS 06-10 maja 2019r.

Opublikowano: 06 Maj - 12:57

UWAGA

Opublikowano: 30 Kwi - 14:38

Odpłatność za obiady za miesiąc maj 2019 r. – 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł).

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10.05.2019 r.

Brak wpłaty do 10.05.2019 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.

Szanowni Rodzice,

Przypominam, że dzień 02 maja 2019r. (czwartek) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/20120 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

SZANOWNI RODZICE!

Opublikowano: 26 Kwi - 12:25

Informuję, że Zarząd Główny ZNP w dniu wczorajszym podjął decyzję o zawieszeniu strajku z dniem 27 kwietnia 2019r. począwszy od godziny 6.00.

W związku z powyższym od dnia 29 kwietnia 2019r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej przystępuje do organizowania planowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, jednocześnie przypominam, że dzień 02 maja 2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Z poważaniem Mariola Tuz

SZANOWNI RODZICE!

Opublikowano: 23 Kwi - 13:44

Informuję Państwa, że w naszej szkole  dnia 08.04.2019 r. rozpoczął się strajk. Strajk jest bezterminowy. Zwracam się  ponownie z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom, ale w razie potrzeby w trosce o najmłodszych uczniów dyrektor zapewni opiekę w świetlicy szkolnej.

23 kwietnia w godzinach popołudniowych odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP w sprawie dalszej formy protestu.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Z poważaniem Mariola Tuz

Opublikowano: 18 Kwi - 20:37

Opublikowano: 18 Kwi - 09:26

Dnia 19.04.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej czynna będzie

w godzinach od 7.15 do 12.00

Szanowni Rodzice!

Przypominam, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 dni 15,16 i 17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w związku z pisanym przez uczniów klas ósmych egzaminem, jednocześnie okres 18-23 kwietnia to przerwa świąteczna związana ze Świętami Wielkanocnymi.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wielu radosnych i ciepłych chwil, przy rodzinnym stole.

Mariola Tuz

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Opublikowano: 12 Kwi - 14:14

Szanowni Rodzice,

Już w najbliższy poniedziałek 15 kwietnia 2019r. Wasze dzieci przystępują do ich pierwszego egzaminu. Informuję, że szkoła jest przygotowana na przeprowadzenie tego ważnego sprawdzianu wiedzy zgodnie z harmonogramem, dlatego przypominam najważniejsze informacje dotyczące jego przebiegu.

1. Uczeń zgłasza się do szkoły o godz. 8.15 w dniu przeprowadzania danej części egzaminu:
– język polski – 15 kwietnia 2019r.
– matematyka – 16 kwietnia 2019r.
– język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r.

2. O godz. 8.50 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzamin z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

4. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godzinie 9.00.

6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
– zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego – w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
– sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne tj. czy zawierają zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi,
– sprawdzić czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony, czy są wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po otrzymaniu kompletnego arkusza potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danej części sprawdzianu
-sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach (w przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego)

7. Czas wyznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
– egzamin z języka polskiego – 120 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 180 minut,
– egzamin z matematyki – 100 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 150 minut.
– egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut; dla uczniów z dostosowaniami może być przedłużony – czas trwania nie więcej niż 135 minut.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

8. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi ( nie dotyczy uczniów z arkuszami dostosowanymi oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

10. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
– nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)
– nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
– w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
– nie wypowiada uwag i komentarzy
– nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 

Autobus szkolny przywozi uczniów zgodnie z codziennym rozkładem jazdy.

Szanowni Rodzice!

Opublikowano: 08 Kwi - 12:03

Informuję Państwa, że w naszej szkole  dnia 08.04.2019 r. rozpoczął się strajk. Strajk jest bezterminowy. Zwracam się  ponownie z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom, ale w razie potrzeby w trosce o najmłodszych uczniów dyrektor zapewni opiekę w świetlicy szkolnej.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Z poważaniem Mariola Tuz

Dzień Wiosny

Opublikowano: 07 Kwi - 22:32

Dnia 21 marca hucznie i radośnie w naszej szkole obchodziliśmy pierwszy Dzien Wiosny. Dzieci przebrane w kolorowe stroje przywitały wiosnę i zaprezentowały swoje talenty w Gali Talentów. Dzieci występowały w przeróznych kategoriach: taniec, śpiew, recytacja a także łamigłówki takie jak kostki Rubika. Wszyscy bardzo dobrze się bawili , a wykonawcy zostali gorąco przyjęci  przez publiczność. Równocześnie w naszej szkole odbył się pokaz gadów. Wzbudził on wielkie zainteresowanie naszych uczniów, a niektórzy wciąż próbują przekonać rodziców, żeby i w ich domu zagościł np. wąż zbożowy. Zapraszamy do galerii.

Czytaj dalej »

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Opublikowano: 07 Kwi - 22:04

Dnia 30.03.2019 r. dziewczynki z klas V uczestniczyły w prelekcji prowadzonej przez prelegentkę działu profilaktyki i edukacji p. Monikę Marciniak „ Między nami kobietkami”.

Organizatorem prelekcji była szkolna pedagog

Czytaj dalej »

Wielka Liga Czytelników

Opublikowano: 07 Kwi - 19:42

Uczniowie naszej szkoły godnie reprezentowali powiat głogowski na etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników. W kategorii klas I-IV udział w półfinale wojewódzkim wywalczyła drużyna w składzie: Hubert Kaczorek, Nela Worobiew, Zuzanna Boczula. Klasy V-VIII reprezentowali: Martyna Książek, Kacper Pręga i Mateusz Knihnicki. Obie grupy walczyły bardzo dzielnie. Wykazali się znakomitą znajomością wskazanych przez organizatora książek. Z dumą informujemy, że starsza grupa zajęła drugie miejsce! Ich wynik to 140 punktów (przy czym zwycięska szkoła miała 142 punkty). Młodsi uczniowie również poradzili sobie znakomicie – uzyskali szóstą lokatę na dwanaście startujących. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a pytania niezwykle szczegółowe, tym bardziej cieszą osiągnięte wyniki. Dziękujemy Wójtowi Gminy Jerzmanowa za pomoc w organizacji wyjazdy do Wrocławia. Dzięki wsparciu organizacyjnemu organu prowadzącego, mogliśmy skupić się na stronie merytorycznej projektu. Dziękujemy serdecznie rodzicom uczniów, którzy brali udział w konkursie. to ich zaangażowanie pozwoliło osiągnąć takie wysokie lokaty. Uczniom gratulujemy ogromnej wiedzy czytelniczej i życzymy sukcesów w dalszych konkursach. 

Czytaj dalej »

Młody ekonomista

Opublikowano: 07 Kwi - 19:39

Uczniowie klasy 3 – Mateusz Kuczyński oraz Mikołaj Kasprzak reprezentowali naszą szkołę w powiatowym konkursie matematyczno-ekonomicznym „Młody ekonomista”. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z dziedziny matematyki oraz ekonomii. Zadania, takie jak rozwiązywanie sudoku, krzyżówki matematyczne czy obliczenia pieniężne okazały się bardzo trudne dla wszystkich uczestników. Nasi uczniowie uplasowali się na szóstym miejscu, co nie zmienia faktu, iż opanowane umiejętności matematyczne przydadzą im się na całe życie! Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj dalej »

STRAJK PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Opublikowano: 05 Kwi - 13:47

Informuję, że Pracownicy Szkoły w referendum strajkowym, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wypowiedzieli się za strajkiem, który ma się rozpocząć w dniu 08 kwietnia 2019r.. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie oraz o zapewnienie swoim dzieciom opieki na czas strajku. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

 

W piątek 29 marca 12 uczniów naszej szkoły wzięło udział w między szkolnym konkursie „Sienkiewiczowski Festiwal Matematyczno – Przyrodniczy” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Uczniowie podzieleni byli na dwu osobowe zespoły. Zmagali się z nietypowymi  zadaniami matematycznymi oraz przyrodniczymi. Były to m.in. anagramy, zadania z „zapałkami”, zakupy w sklepie, zadania z mapą, krzyżówki przyrodnicze i matematyczne, tzw. państwa i miasta, zadanie „sprawne rachunki”, czy łamigłówki matematyczne. Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie lokaty w tym konkursie:

 

I miejsce zajęli uczniowie z klasy 6b– Aleksander Witkowicz i Jan Niedośpiał 

oraz

III miejsce zajęły uczennice z  klasy 6a- Martyna Książek i Nikola Madecka 

 

Wszystkim  uczniom serdecznie gratulujemy.

           

           

Jadłospis 01.04 – 05.04.2019 r.

Opublikowano: 01 Kwi - 07:42

UWAGA

Opublikowano: 01 Kwi - 07:33

Odpłatność za obiady za miesiąc kwiecień 2019 r. – 60,00 zł (15 dni x 4,00 zł).

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10.04.2019 r.

Brak wpłaty do 10.04.2019 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.

            W marcu odbyły się szkolne eliminacje do międzypowiatowego konkursu przyrodniczego dla uczniów klas IV – VIII „Piękna nasza Polska cała”. Reprezentacja naszej szkoły, w składzie: Martyna Książek z klasy 6a, Aleksander Witkowicz z klasy 6b oraz Paweł Makowiecki z klasy 8a wzięli udział w kolejnej edycji konkursu wiedzy o Polsce, który odbył się 22 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Grębocicach.

            W konkursie, którego celem jest rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny, szczególnie woj. dolnośląskiego, stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu, wspieranie uzdolnień uczniów oraz integracja uczniów z terenu powiatu polkowickiego i głogowskiego brało udział aż 17 drużyn.

            Uczniowie zmagali się z dziewięcioma konkurencjami dotyczącymi podziału administracyjnego kraju, herbów miast wojewódzkich, form ochrony przyrody w Polsce oraz województwie dolnośląskim, czytania map, rekordów Polski oraz województwa dolnośląskiego, rozpoznawania ciekawych miejsc w Polsce na podstawie fragmentów zdjęć oraz krótkich opisów z książki pt: „Cuda przyrody w Polsce”.

            Uczniowie przygotowywali się na zajęciach koła przyrodniczego prowadzonego przez panią Dominikę Szumińską. Zagadnienia konkursowe opanowali perfekcyjnie, o czym świadczyło II miejsce, które nasza reprezentacja zajmowała po 8 zadaniu konkursowym. Ostatnie, dziewiąte zadanie, w którym należało rozpoznać przedstawione miejsce (kościół, osobliwość przyrodniczą, zamek, góry, pomnik itp.) spowodowała, że ostatecznie drużyna SP w Jerzmanowej zakończyła zmagania konkursowe na V miejscu (zaledwie 1 punkt dzielił ich od miejsca IV, a trzy punkty od miejsca III), co jest dużym sukcesem uczniów, którzy z pewnością wezmą udział w przyszłorocznej edycji konkursu. Trzymamy za nich kciuki i życzymy powodzenia!!!

LEKCJA PRZYRODY NA ŻYWO

Opublikowano: 25 Mar - 22:37

W pierwszy Dzień Wiosny, uczniów naszej szkoły odwiedziła Agencja Impresaryjno-Artystyczna Klaps Art. z Krakowa, która od ponad 18 lat z sukcesem prowadzi cykl spotkań edukacyjnych z przyrodą z udziałem gadów, płazów, owadów oraz pajęczaków. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium całej Polski.

Podczas wizyty zaprezentowane zostały węże: boa tęczowy, pyton tygrysi- albinos, boa dusiciel, wąż smugooki. Uczniowie poznali informacje dotyczące systematyki, morfologii, fizjologii, sposobów rozmnażania i odżywiania u gadów. Mogli dowiedzieć się, w jakich środowiskach występują przedstawione gatunki, jakie są ich zachowania i przyzwyczajenia. 

Spotkanie edukacyjne poświęcone gadom dostarczyło informacji dotyczących życia, hodowli oraz nawyków tej niezwykle ciekawej rodziny zwierząt. Dużym atutem spotkania był fakt, iż umożliwiono młodym odbiorcom obserwację zwierząt, a także pozwolono na bezpośredni kontakt z wężami. Oczywiście wszystko odbyło się pod czujnym okiem pedagoga, a zarazem opiekuna zwierząt. Uczniowie byli zachwyceni. Mają również nadzieję, że następnym razem będą mogli zobaczyć na żywo i poznać informacje dotyczące pajęczaków, owadów lub płazów.

Dominika Szumińska

Konkurs wiedzy pożarniczej

Opublikowano: 25 Mar - 22:04
 
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie wiedzy pożarniczej.
 
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:
 
kl. IV – VI: Oliwia Malczyńska, Mateusz Chmielowski, Karolina Maciejewska,
kl. VII – VIII: Hubert Kochan
 
Ponadto , uczniowie klas I – III uczestniczyli w konkursie plastycznym o tematyce przeciwpożarowej. Laureatami konkursu zostali:
Michał Wawruch i Igor Tomicji z kl. Ia
Maja Tłuczek z kl. IIa
Dominik Piątek z kl. IIb
Nela Worobiew z kl. Ic
 
 
Szerszą relację zanajdziemy na stronie Urzędu Gminy Jerzmanowa .
 
 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

JADŁOSPIS 25-29 marca 2019

Opublikowano: 25 Mar - 11:35

Irlandia-zielona wyspa

Opublikowano: 21 Mar - 22:14

Zielono mi… czyli Dzień Irlandzki
Najważniejsze święto Irlandii- Dnia Św. Patryka- najbardziej zielone święto świata, zagościło tym razem w naszej szkole. Uczniowie klas I-III aktywnie uczestniczyli w lekcji kulturowej, zobaczyli prezentację multimedialną wyróżnioną w konkursie z języka angielskiego „Irlandia-zielona wyspa” przedstawioną przez samą autorkę Katarzynę Pawłowską z klasy IVA. Następnie projektowali własne trzylistne koniczynki. Klasy IV-VIII uczestniczyły w konkursach multimedialnych o Św. Patryku i Irlandii, prezentowali stroje Leprechaunów oraz projektowali kapelusze związane z irlandzkim świętem. W kategorii klas IV-V zwyciężyły ex aequo klasy Vb i Vc, a w kategorii klas VI-VIII kasa VIIa. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę!

Konkurs z języka angielskiego na prezentację multimedialną „Irlandia- zielona wyspa” dla szkół wiejskich powiatu głogowskiego i polkowickiego.
Pierwszy Dzień Wiosny to idealny moment na podsumowanie konkursu „Irlandia- zielona wyspa”. W konkursie wzięło udział pięć szkół: SP w Jerzmanowej- gospodarz, SP w Jaczowie, SP w Rzeczycy, SP w Brzegu Głogowskim oraz SP w Chocianowie, w sumie 54 uczniów (24 z naszej szkoły!) w dwóch kategoriach IV-VI oraz VII-VIII. Uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienie w kategorii klas IV-VI- prezentacja, uczennicy klasy IVA Katarzyny Pawłowskiej oraz III miejsce w kategorii klas VII-VIII- prezentacja Filipa Malinowskiego, ucznia klasy VIIa. Gratulujemy!!!

Czytaj dalej »

Uczniowe klas ósmych szkoły podstawowej w Jerzmanowej i szkoły podstawowej w Jaczowie oraz gimnazjum w Jerzmanowej uczestniczyli w lekcji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonej przez przedstawicieli Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Przyszli absolwenci naszej szkoły mogli poznać ofertę edukacyjną głogowskiej szkoły oraz dowiedzieć sie o zasadach rektutacyjnych obowiązujących w tym roku szkolnym. Dzięujemy bardzo przedstawicielom głogowskiej placówki za przybliżenie naszym uczniom specyfiki szkoły. Już niedługo sprawdziany kończące szkołę podstawową oraz gimnazum. Przed naszymi wychowankami trudne decyzje! 

Klasy piąte i szóste szkoły podstawowej w Jerzmanowej uczestniczyły w warsztatach związanych z tematem cyberbezpieczeństwa prowadzonych przez edukatorki z poradni psychologizno-pedagogicznej w Głogowie. Ciekawe tematy, możliwość rozmowy i podejście pań z poradni sprwiły, że uczniowie nie chcieli kończyć tych niezwykłych lekcji. Dziękujemy bardzo poradni z Głogowa za pomoc w realizacji zadań związanych z programem Bezpieczny Dolnoślązak.

Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Przedstawicielki prawa poruszały tematy cyberbezpieczeństwa oraz zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z możliwości, jakie daje internet. Uczniowie aktywnie właczyli się w realizację zajęć oraz z zaciekawieniem wysłuchali historii przytoczonych przez funkcjonariuszki. Dziękujemy służbom mundurowym za zaangażowanie i pomoc w relizacji zadań związanych z wdrażaniem programu Bezpieczny Dolnoślązak

POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZO-LITERACKI

Opublikowano: 18 Mar - 18:15

Mamy to! Uczennice z klasy 6a: Martyna Książek, Karolina Król oraz Karolina Błońska drużynowo zajęły 3 miejsce w powiatowym konkursie czytelniczo-literackim „Czarne stopy – czy naprawdę?”. Gratulujemy dziewczynkom doskonałej znajomości lektury, ponieważ zadania konkursowe były na niezwykle wysokim poziomie. Do konkursu przygotowywała Barbara Tuczynska. Uczennicom życzymy dalszych sukcesów!

Dnia 12.03.2019r i 14.03.2019r. uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w warsztatach z Panią Barbarą Szlendak z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głogowie.

Celem warsztatów było dostarczenie młodym ludziom podstawowej wiedzy na temat nikotyny i jej oddziaływania na organizm człowieka, wyćwiczenie umiejętności powstrzymania się od palenia i stworzenie „mody” na niepalenie papierosów. Zajęcia podzielone były na 2 etapy. Pierwszym z nich była prezentacja multimedialna o negatywnym wpływie palenia papierosów na człowieka. Druga część zajęć miała charakter warsztatowy.

Specjalna lalka wypaliła na oczach uczniów jednego papierosa. Prowadząca pokazała, ile substancji szkodliwych osadziło się na jej płucach po wypaleniu jednego papierosa, 3, 6 i 10 papierosów. Uczniowie mogli dotknąć sztuczne płuco człowieka , który nie pali papierosów oraz czarne płuca palacza z rozedmą płuc. Pani Szlendak zapoznała z kampaniami antynikotynowymi prowadzonymi na całym świecie. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszaną tematyką. Zadawali pytania prowadzącej.

Warsztaty zorganizowała szkolna pedagog – Edyta Warowna

GÓRA GROSZA – POBILIŚMY REKORD SZKOLNY…

Opublikowano: 13 Mar - 22:25

Szkolny wolontariat „ Podaj Pomocną Dłoń” pod opieką Pani Edyty Warownej po raz 19 zaangażował się w ogólnopolską akcję „ GÓRA GROSZA”. Akcja w naszej szkole była przeprowadzona w dniach od 12 grudnia 2018r do 18 stycznia 2019r.

Zebraliśmy 786, 42 zł i kolejny raz pobiliśmy rekord szkolny. Zebrane pieniądze przekazane zostaną na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Dziękujemy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom

Protokół z akcji w załączeniu

Opiekun wolontariatu

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji rozwojowej u dzieci, wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Metoda Warnkego jest skuteczną formą terapii dla dzieci i dorosłych z dysleksją, trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz wieloma innymi problemami w uczeniu.

Terapia opiera się na pracy z wysokiej klasy medycznymi narzędziami diagnostycznymi i treningowymi. Jest ukierunkowana na zmianę zaburzonych funkcji, które są niezbędne w procesie czytania i pisania. 

Aparatura stosowana w metodzie Warnkego to wysokiej klasy sprzęt i oprogramowanie służące do diagnostyki i treningów centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji „wzrokowego języka”.

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów. Występowanie chociaż jednego z nich pozwala na postawienie diagnozy wskazującej na centralne zaburzenia przetwarzania suchowego. Są to następujące objawy:

 • zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku;
 • zaburzenia różnicowania dźwięków;
 • zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych;
 • zaburzenia umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego;
 • zaburzenia umiejętności rozumienia mowy zniekształconej;
 • zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego (zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych, również maskowanie dźwięków następujących i poprzedzających, zaburzenia umiejętności porządkowania czasowego dźwięków, zaburzenia integracji czasowej dźwięków;
 • zaburzenia lateralizacji (dominacji stronnej) słuchowej;
 • zaburzenia odbierania sygnałów współzawodniczących (na przykład dochodzących do obojga uszu)

 

Głównym założeniem metody Warnkego jest to, że przyczyną trudności w nauce wśród dzieci są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dzieci te są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania, np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).
Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów. Udowodnił on, że jedną z najważniejszych przyczyn afazji i dysleksji są zakłócenia słyszenia centralnego. Uważał również, że można je zredukować stosując odpowiedni trening.

I w tym właśnie może pomóc metoda Warnkego…

Celem metody jest kompleksowa  pomoc dzieciom z dysleksją i trudnościami w uczeniu się oraz wsparcie w terapii logopedycznej.

Drugim zasadniczym filarem metody Warnkego jest tzw. trening lateralny, którego celem jest automatyzacja i ulepszenie koordynacji pracy półkul mózgowych.

 

Trening metodą Warnkego:

 

Pełny trening opracowany przez Freda Warnke jest oparty na treningach obejmujących trzy obszary:

 • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych;
 • automatyzację koordynacji półkul mózgowych;
 • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

 

Drugim zasadniczym filarem metody Warnkego jest tzw. trening lateralny, którego celem jest automatyzacja i ulepszenie koordynacji pracy półkul mózgowych. W trakcie treningu dziecko/pacjent słyszy w słuchawkach dwa różne  głosy dobiegające z różnych kierunków. Zmieniają one swoją lokalizację i wydaje się, że krążą wokół głowy.

 

Zajęcia w szkole prowadzi pedagog szkolny Edyta Warowna.

 

Niezwykłe zajęcia w bibliotece publicznej!

Opublikowano: 13 Mar - 22:04
Klasa 6a miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu autorskim z p. Renatą Piątkowską, która wprowadziła uczniów w tragiczny świat II wojny światowej. Jej najnowsza książka „Wszystkie moje mamy” przybliża postać Ireny Sendlerowej, której bohaterska postawa ocaliła życie tysięcy żydowskich dzieci. Dziękujemy za wspaniałą lekcje historii. Spotkanie zorganizowała biblioteka publiczna w Jerzmanowej. Dziękujemy za zaproszenie .

Zajęcia dydaktyczne – „Cyberbezpieczni”

Opublikowano: 13 Mar - 21:11

Uczniowie naszej szkoł doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń płynących z nieodpowiednigo korzystania z zasobów sieci internetowej. Aby utrwalić odpowiednie zachowania p. Barbara Tuczyńska przeprowadziła cykl zajęć  na temat bezpieczeństwa w sieci. Dodatkowo bierzemy udział w kampanii „Powstrzymaj hejt”.  Zajęcia zostały przeprowadzone z  wykorzystaniem zasobów strony  

https://www.saferinternet.pl/ oraz sieciaki.pl. 

JESTEŚMY AKTYWNĄ SZKOŁĄ

Opublikowano: 12 Mar - 14:27

Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej otrzymała

certyfikat

„AKTYWNEJ SZKOŁY”

8 marca – święto wszystkich kobiet!

Opublikowano: 11 Mar - 07:25
Wszystkim kobietkom – małym i dużym składamy najserdeczniejsze życzenia – nie tylko w dniu ich święta!
A że dzień jest wyjątkowy – to uczniowie klas IV-VIII postanowili świętować w Cinema 3D w Głogowie! Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia. 

Jesteśmy Wielkimi Czytelnikami!!!

Opublikowano: 06 Mar - 22:48

Z dumą informujemy, iż uczniowie naszej szkoły wygrali etap powiatowy ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników oraz zakwalifikowali się do półfinału wojewódzkiego. Drużyny w obu kategoriach wiekowych (1-4 oraz 5-8) wykazały się doskonałą znajomością wyznaczonych tekstów literackich. Przed nimi okres wytężonej pracy, bowiem kolejny etap konkursu już 28 marca. Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w konkursie i życzymy dlaszych sukcesów.

Miło nam poinformować, że dnia 01.03.b.r. reprezentantki naszej szkoły wzięły udział w eliminacjach rejonowych w Legnicy do XIII Dolnośląskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. W przeglądzie udział wzięło 15 solistów i 10 zespołów.

 

Duet Weronika Woźniak i Emilia Pyziak otrzymały nominację w kategorii zespół. Uczennice wykonały piosenkę „Panie generale”.

Opiekunem grupy jest p. Beata Janowska.

 

Życzymy powodzenia na konkursie wojewódzkim we Wrocławiu.

UWAGA

Opublikowano: 01 Mar - 09:11

Odpłatność za obiady za miesiąc marzec 2019 r. – 84,00 zł (21 dni x 4,00 zł).

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10.03.2019 r.

Brak wpłaty do 10.03.2019 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy obiadowej.

Apel „Wzorowy Uczeń”

Opublikowano: 26 Lut - 19:10

Dnia 21 lutego w naszej szkole odbył się apel „Wzorowy Uczeń”. Najzdolniejszym reprezentantom klas IV- VIII, w obecności rodziców, wręczono Listy Gratulacyjne.
Podczas gali można też było obejrzeć i wysłuchać występy uczniów naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczął Tercet DoRoMa, który tworzą drugoklasiści Dominika Szerszanowicz, Roaksana Malecka i Marcel Borecki, piosenką Majki Jeżowskiej „Rytm i melodia”.  Na szkolnej scenie podziwiać można było układ taneczny do piosenki „Swish, swish” w wykonaniu najmłodszej grupy Koła Teatralnego, który został przygotowany pod okiem pani Anety Wasiluk. Miał również miejsce popis młodego gitarzysty, ucznia klasy piątej- Jakuba Lasoty, który wykonał Etiudę Tatiany Stachak. Umiejętności taneczne zaprezentowała także Alicja Klemka, która przygotowała własną choreografię tańca współczesnego.

Podczas gali nie brakowało również dedykacji. Pierwszą z nich była piosenka „Anyone I want to be” w wykonaniu zespołu wokalnego prowadzonego przez panią Beatę Janowską przy świetnym akompaniamencie na perkusji Aleksandra Witkowicza, która kierowana była do wszystkich nagrodzonych w tym dniu uczniów. Piosenka „Promise me” wykonana przez Weronikę Woźniak, uczennicę klasy szóstej, dedykowana była wszystkim nauczycielom. Ostatnim utworem dedykowanym rodzicom w podziękowaniu za wsparcie był  „Zakazany owoc”, który wykonał zespół w składzie Weronika Woźniak – wokal, Emilia Pyziak – flet poprzeczny i wokal, Aleksander Witkowicz – perkusja, pani Beata Janowska – fortepian i aranżacja.

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich rodzicom.

 

Uroczystość przygotowały: pani Beata Janowska i pani Agnieszka Kogut, dekoracje wykonali – pani Iwona Kubicka i pan Wojciech Zawicki.

Zmiana rozkładu jazdy kursu dodatkowego

Opublikowano: 25 Lut - 10:34

Uwaga!

od dnia 25 lutego 2019r. nastąpi zmiana harmonogramu kursu dodatkowego autobusu szkolnego:

15:40 – Jaczów, Smardzów

16:00 – Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice

19 lutego już kolejny raz gościcliśmy w sali edukacyjnej Ognik w Głogowie. Tym raxzem uczniowie klasy III i IVC mogli w praktyce zastosować zdobyte wsześniej wiadmości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacji zagrożenia – ewakuacja z zadymionego pomieszczenie czy kontat telefoniczny ze strażą pożarną.  Te, oraz inne atrakcje przygotowali strażacy z Głogowa. Serdecznie dziękujemy za profesjonalne szkolenie oraz ciekawe informacje przekazane w trakcie zajęć. 

Obchodzimy Światowy Dzień Kota!

Opublikowano: 20 Lut - 19:04

Jak najlepiej zakończyć omawianie lektury „Cukierku, ty łobuzie” – zabawnej historii o zwariowanym kocie z charakterkiem? Oczywiście spotkaniem ze specjalistką od kocich zachowań! Dzięi współpracy z biblioteką publiczną uczniowie klas II mogli uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez panią Karolinę Telwikas – kocią behawiorystkę. Pani Karolina przybliżyła uczniom specyfikę niektóych zachowań naszych pupili oraz wskazała najczęstsze błędy popełniane przez właścicieli tych czworonogów. Poradnik „Czy można zrozumieć kota” – dostęny w bibliotece szkonej oraz publicznej. Serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie. 

Jak zachować się w czasie pożaru? Co zrobić, gdy zapali się olej na patelni? Co to właściwie jest pożar? Te i inne pytania padały w czasie wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Uczniowie klas II. poznali nie tylko zasady pierwszej pomocy, ale też zaprezentowali prawidłowe zachowania w czasie wybuchu pożaru! Wydostanie się z zadymionego pomieszczenia okazało się nielada wyzwaniem. Wizyta w sali edukacyjnej „Ognik” utrwaliła zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Uczniowie poznali pracę strażaka „od podszewki”. Padły deklarację o chęci bycia strażakiem. Dziękujemy naszym przewodnikom po tajnikach straży pożarnej. Z całą pewnością wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie wycieczki zwiększą poziom bezpieczeństwa naszych uczniów.
W tym roku szkolnym relizujemy program Bezpieczny Dolnoślązak, w ramach którego realizujemy różnorodne działania z zakresu profilaktyki i promocji bezpiecznych zachowań.
 

WALENTYNKI-EUROPEJSKA WYMIANA KARTEK

Opublikowano: 15 Lut - 22:34

14 lutego przypada Dzień Świętego Walentego, patrona zakochanych. Jest to czas kiedy wysyłamy naszym bliskim kartki z życzeniami, wierszykami. Z okazji tego święta nasza szkoła brała udział w europejskiej wymianie kartek walentynkowych. Głównym celem projektu było wykonanie kartki z krótką wiadomością w języku angielskim dla przyjaciela z innego kraju, okazanie szacunku i wyrażenie chęci przyjaźni. Wymiana nastąpiła za pomocą tradycyjnej poczty. Do kartek należało dołączyć plakat z imionami i napisem w ojczystym języku „NOWI PRZYJACIELE: MY KOCHAMY WAS!” Dołączyliśmy również Walentynkę dla  Grona Pedagogicznego w bliźniaczej szkole. 25 uczniów z  klasy Ic i Ia pod opieką p. Ewy Kaczor wykonało i  pisało kartki do nowych kolegów z Hiszpanii, z Alicante. W odpowiedzi dostaliśmy 25 pięknych Walentynek, plakat z mapą Hiszpanii i zdjęciem klasy oraz piękną Walentynkę z pozdrowieniami dla naszych pracowników szkoły. Radość, uśmiech, zachwyt uczniów po obu stronach Europy wyglądały tak samo.

Chętni uczniowie z klas czwartych i piątych brali udział w wymianie kartek ze szkołą w Görzig, wymieniliśmy się równie pięknymi kartkami, listami i pozdrowieniami po angielsku i niemiecku. Dzięki wymianie kartek poznaliśmy nowych kolegów i koleżanki. Współpraca miedzy naszymi szkołami zapowiada się bardzo obiecująco. Czytaj dalej »